Wpisy z kategorii: Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Szkoły Podstawowej w Koźminie

Szkoła Podstawowa w Koźminie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Szkoły Podstawowej w Koźminie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Szkoła przekazuje pliki wytworzone w formie papierowej lub skanów, które nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Wyłączenia

 • Dokumenty wytworzone w formie papierowej lub skanów opublikowane przed 23 września 2018 nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Wotalska.
 • E-mail: sp.kozmin@brudzew.pl
 • Telefon: 603981885

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu buyantibiotics24.net ,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koźminie
 • Adres: Koźmin 2
  62-720 Brudzew
 • E-mail: sp.kozmin@brudzew.pl
 • Telefon: 632798123

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek, w którym mieści się siedziba Szkoły Podstawowej w Koźminie, usytuowany jest w Koźminie, numer budynku 2, Gmina Brudzew, powiat turecki.
 2. Przed szkołą nie ma parkingu, ale jest teren przy drodze asfaltowej oraz teren przy budynku szkoły, który służy jako miejsce parkingowe.
 3. Do budynku prowadzą 2 wejścia, od drogi asfaltowej i od strony boiska, nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 4. Budynek ma 2 kondygnacje, nie posiada windy ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
 5. Na parterze ciągi komunikacyjne są dostępne, wolne od barier.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku są oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabowidzących,

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Nie można od razu skorzystać z tłumacza języka migowego. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem Szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r., poz. 1824) w Szkole Podstawowej w Koźminie, przy załatwianiu spraw oferuję się pomoc w komunikowaniu się z pracownikami Szkoły, poprzez zapewnienie dostępu do świadczenia usługi tłumacza.

Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem poprzez:

 • pocztę elektroniczną – na adres: sp.kozmin@brudzew.pl
 • telefon: 63 2787123, kom. 603981885

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.)

sp.kozmin@brudzew.pl  jest częściowo zgodny zgodna ze standardem WCAG 2.0, na poziomie AA.

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.