OTWARCIE BOISKA

OTWARCIE BOISKA

Regulamin
korzystania z boiska w czasie pandemii koronawirusa COVID -19

Do obowiązującego Regulaminu korzystania z boiska dodaje się następujące zasady   bezpieczeństwa:
1. Boisko czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
2. Z boiska mogą korzystać tylko osoby zdrowe.
3. Rekomendowane jest zachowanie odstępów pomiędzy ćwiczącymi podczas aktywności.
4. Korzystający z boiska nie muszą zasłaniać nosa i ust maseczką/chustą itp.
5. Maksymalna liczba jednocześnie korzystających z boiska nie może przekraczać  150 osób.
6. Korzystający z boiska używają wyłącznie własnego sprzętu sportowego.
7. Nie można organizować żadnych imprez, zawodów.
W razie naruszenia powyższego regulaminu oraz obostrzeń związanych z pandemią COVID- 19 administrator obiektu ma prawo usunąć korzystającego z terenu obiektu.

  1. Osoby korzystające z kompleksu boisk  mają obowiązek pozostawić po sobie porządek.
  2. Przypomina się także o obowiązku przestrzegania ogólnych zasad korzystania z boiska sportowego dotyczących BHP.
  3. W sytuacji nieprzestrzegania Regulaminu korzystania z boiska,  administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia.

Krystyna Sznycer- Dyrektor Szkoły